Noszlopi Óvoda

Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testület pályázatot hirdet a Noszlopi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 
A munkakör megnevezése: óvodapedagógus
 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig szól.
 
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8456 Noszlop, Sport tér 1.
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottal jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség,
  • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
  • végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, valamint nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
  • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó hozzájárulása, hogy a pályázati anyagát a véleményezésre jogosultak megismerhetik,
  • a pályázó nyilatkozata a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései, valamint az Nkt. 67. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenségről,
  • a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
  • a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
  • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján - 3 hónap próbaidő kikötésével.
 
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton, Noszlop Község Polgármesteréhez - „Pályázat a Noszlopi Óvoda óvodavezetői állására” megjelöléssel – címezve (8456 Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.) kell benyújtani.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
 
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
 
A pályázat elbírálásának határideje: A véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Felső Sándor polgármester nyújt, a 88/505-820-as telefonszámon.